Oběžník

Vážený soudruhu, soudružko!
S přihlédnutím k instrukci MŠK re dne 16. dubna 1960, č. j. 15662/60 - E1/2, reg. č. 43/P - 1960 Sb., kterou byly stanoveny směrnice pro zařazování umělců vystupujících na estrádách do kvalifikačních stupňů uměleckých oborů a na základě usnesení vlády ČSR z 19. července 1972 č. 212/72 k dalšímu rozvoji zahraniční i vnitřní agentážní činnosti, vydalo Ministerstvo kultury ČSR v souvislosti s revizí praktického uplatňování vyhlášky MK ČSR č. 90/1970 Sb, metodický pokyn pro jednorázovou rekvalifikaci všech umělců z oblasti zábavného umění evidovaných agenturami ČSR.
V souladu s tímto metodickým pokynem MK ČSR rozhodl odbor kultury NVP dne 12. 10. 1973 vyhlásit a uskutečnit od 1. 1. 1974 rekvalifikační zkoušky všech umělců z oblasti zábavného uměni evidovaných v Pražském kulturním středisku. Provedením těchto zkoušek je pověřeno Pražské kulturní středisko.
Cílem rekvalifikací je umělecké a kádrové ozdravění této oblasti a snížení disproporcí v kvalifikačních třídách. Podle nově stanovených odborných i kulturně-politických měřítek rekvalifikace prověří oprávněnost Vašeho dosavadního ohodnocení a zhodnotí Vaši činnost podle zásad kulturní politiky našeho státu.
Rekvalifikace se uskuteční v r. 1974 před rekvalifikační komisí jmenovanou odborem kultury podle termínů stanovených PKS. Rekvalifikační řízení je individuální i u souborů s dosavadní souborovou kvalifikací a sestává z individuální písemné teoretické práce a individuálního pohovoru, individuální i souborové přehrávky. Umělci jsou jako dosud zařazováni do tří kvalifikačních stupňů. Umělci navržení PKS do III. kvalifikačního stupně mohou být přezkoušeni ještě před ústřední rekvalifikační komisí při Pragokoncertu, která s definitivní platností jejich ohodnocení navrhne. Osvědčení o kvalifikačním zařazení vydá umělcům zařazeným do I. a II. kvalifikačního stupně ředitel agentury, u níž se umělec podrobil rekvalifikaci, ve III. kvalifikačním stupni ředitel Pragokoncertu.