Oběžník 2

Vážená soudružko, Vážený soudruhu,
v současné etapě rozvoje naší socialistické společnosti zákonitě vzrůstá význam a závažnost kulturně výchovné funkce socialistického státu.
Růst socialistického uvědomění, pracovní í veřejné aktivity, vzdělanosti i celkové úrovně občanů, osvojování marx-leninského světového názoru a pochopení třídní podstaty všech společenských jevů jsou nezbytnou podmínkou a předpokladem plnění závažných úkolů vyplývajících ze závěrů XIV, sjezdu KSČ.
Pro Pražské kulturní středisko a umělce u něho evidované vyplývá na základě těchto zásad celá řada, závažných úkolů. PKS musí zaměřit svou činnost na úseku agentáže takovým směrem, aby odpovídala zásadám státní a kulturní politiky a ze strany umělců je třeba dosáhnout, aby se zaměřili na zvyšování své ideové a profesionální úrovně svých pořadů a na zvyšování kulturní úrovně obyvatelstva.
V těchto dnech byla dokončena v PKS prověrka repertoárových listů. Bylo zjištěno, že mnohé jsou svým obsahem zastaralé a nejsou plně v souladu se zásadami státní kulturní politiky.
Obracíme se proto tímto dopisem na všechny pražské umělce a interprety (evidované v PKS), aby se zamysleli nad svou dosavadní činností a obsahem svých vystoupení a uvedli v případě potřeby obsah svých pořadů a tvůrčí činnosti do souladu s výše citovanými zásadami kulturní politiky socialistického státu i do souladu se zásadami o odpovědnosti umělce za tvůrčí práci, jejímž prostřednictvím působí na vědomí svých návštěvníků.
V duchu principů státní kulturní politiky našeho státu očekáváme Vaši spolupráci a žádáme Vás proto, abyste předali do 1.7.1974 odd. dramaturgie svůj repertoár, se kterým chcete vystupovat v podzimní sezóně 1974. Umělci, kteří nepředají své repertoárové listy do požadovaného termínu, nemohou být nadále zprostředkováváni.
244/73/Ko
Richard Němec v.r. Vedoucí umělecko-provozního odboru PKS